Публичная оферта

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

(ДОГОВІР) ПРО НАДАННЯ СПОРТИВНООЗДОРОВЧИХ ПОСЛУГ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИМЕЦЬ Рудюк Марія Антонівна, зареєстрований і діє відповідно до законодавства України, керуючись ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти цей Договір про надання послуг (далі — «Договір») на нижчевикладених умовах, (надалі – «Виконавець»), пропонує, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, необмеженому колу осіб (надалі за текстом – «Клієнту») укласти договір про надання спортивно-оздоровчих послуг (надалі – «Договір») на нижчевикладених умовах:

Терміни, що використовуються у цьому Договорі мають наступне значення:

Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована невизначеному колу фізичних осіб, укласти договір на визначених умовах. Період прийняття оферти не обмежений.

Договір – договір про надання спортивно-оздоровчих послуг, укладений між Виконавцем та Клієнтом на умовах Публічної оферти з моменту Акцепту Клієнтом її умов.

Акцепт – повне та безумовне, беззастережне прийняття Клієнтом умов Публічної оферти та Клубних Правил. Моментом Акцепту вважається зарахуванням коштів, сплачених Клієнтом на рахунок Виконавця.

Клієнт – споживач спортивно-оздоровчих послуг, які надаються Виконавцем на умовах цього Договору.

Клубні Правила – зведений перелік умов надання послуг, правил поведінки у клубі, вимог до відвідувачів, видів послуг, їх об’єм, та іншої необхідної інформації, які стосуються споживачів послуг. (Додаток №1 до Договору).

Cайт Виконавця – офіційна веб-сторінка Виконавця в Локальній мережі та в Інтернет, за адресою www.adrenaline.best , яка є одним з основних джерел інформування Клієнта. Послуги – це дії Виконавця, результати яких споживаються Клієнтом, в процесі їх виконання.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Клієнт доручає, а Виконавець надає спортивно-оздоровчі послуги (далі за текстом – «Послуги») у спортивному клубі «Adrenaline» (далі за текстом – «Клуб»), а Клієнт зобов’язується сплатити вартість послуги та дотримуватися усіх умов цього Договору та усіх додатків до нього. Додатки до договору є невід’ємними частинами Договору.

1.2. У разі, якщо даний Договір укладено на користь третьої особи (надалі – «Вигодонабувач») Клієнт на власний розсуд та відповідальність обирає Вигодонабувача. Вигодонабувач приймає усі права та обов’язки Клієнта за Договором та Додатками до нього з моменту звернення Вигодонабувача до Клубу. Клієнт на власний розсуд та відповідальність розпоряджається Клубною карткою. Факт наявності у Вигодонабувача Клубної картки свідчить про згоду та вільне волевиявлення Клієнта на передачу прав та обов’язків за Договором та додатками до нього даному Вигодонабувачеві.

2. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Вартість Послуг за цим Договором становить на підставі затвердженого Прейскуранту, що відповідає категорії та типу обраної Клієнтом картки.

2.2. На підтвердження Акцепту Оферти, Клієнт сплачує у національній валюті України на рахунок Виконавця кошти, які дорівнюють вартості Послуг за цим Договором у термін, зазначений у рахунку на оплату.

2.3. Оплата коштів за цим Договором здійснюється у системі fondy.ua

2.4. Підтвердженням внесення коштів для Клієнта є квитанція про сплату, яка надсилаються йому після оплати вартості послуг.

2.5. Кошти, сплачені Клієнтом у відповідності до п. 2.1, п. 2.2, ст. 2 цього договору, поверненню не підлягають. Винятком з цього правила може бути лише умова п. 4.7.5., ст. 4 цього Договору.

2.6. Квитанцію про сплату Клієнт надає адміністратору клуба, під час першого візиту до Клубу. Адміністратор клубу передає Клієнту Клубну Карту, яка відповідає категорії та типу обраної Клієнтом.

2.7. Оплата за цим Договором вважається здійсненою з моменту зарахування коштів, оплачених Клієнтом на рахунок Виконавця.

3. КЛУБНА КАРТКА

3.1. За цим Договором Виконавець надає Послуги в Клубі згідно категорії та типу обраної Клієнтом Клубної картки. Категорія Клубної картки визначає доступ Клієнта до конкретного Клубу та конкретних Послуг, що надаються Клієнту. Виконавець надає Клієнтові Послуги за переліком, який відповідає Клубній картці Клієнта. Обсяг і види

Послуг наведено у Додатку №1 «Клубні правила» (далі за текстом — «Правила»), зокрема, але не виключно.

3.2. Отримана Клієнтом Клубна картка переходить у його власність. Вартість виготовлення Клубної картки входить у вартість Послуг за цим Договором. Додаткове виготовлення втраченої (зокрема, але не виключно, у випадку зіпсування, крадіжки, забування) Клієнтом Клубної картки вважається наданням додаткових послуг та сплачується Клієнтом додатково, згідно з Прейскурантом Виконавця.

3.3. Клієнт погоджується з тим, що у разі, якщо після підписання цього Договору та/або після активації придбаної Клубної картки Клієнт відмовиться від Договору в односторонньому порядку чи розірве його, кошти, сплачені ним у відповідності до п. 2.1., п.2.2 ст. 2 цього Договору, поверненню не підлягають за винятком умов, передбачених п. 4.7.5 цього Договору .

3.4. Клієнт може придбати Послуги у період передпродажу за умови дотримання положень, передбачених у п.п. 4.5 – 4.9 Правил. Згідно цього Договору, передпродажем вважається придбання Клієнтом Послуг Клубу, який на дату укладення Договору перебував (перебуває) у стані будівництва (ремонта), за вартістю, яка може відрізнятися від вартості аналогічних Послуг, встановленої на момент відкриття такого Клубу.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ЇХ ОБСЯГ

4.1. Порядок та початок надання Послуг визначаються Правилами. Правила, які, в тому числі, містять перелік Послуг для відповідних Клубних карток, затверджуються директором Виконавця. Факт надсилання Акцепту та подальше підписання Договору Клієнтом, зокрема, але не виключно, означає, що Клієнт ознайомлений з Правилами та зобов’язується їх дотримуватись, а у разі їх порушення або невиконання – згоден нести відповідальність згідно всіх пунктів, визначених цим Договором, Правилами та чинним законодавством України.

4.2. Години відвідування Клубу Клієнтом встановлюються у відповідності Правил Клубу.

4.2.1. Відвідуванням Клієнтом Клубу вважається його перебування на території Клубу та/або ідентифікація його як Клієнта Клубу на центральній рецепції, у тому числі, але не виключно, отримання Клієнтом ключа з нумерованим брелоком від шафки для переодягання, який видається Клієнту в обмін на Клубну картку.

4.3. Виконавець залишає за собою право змінювати розклад роботи Клубу у разі виникнення наступних підстав: визнання компетентними органами певних днів святковими (неробочими) або вихідними; виникнення будь-яких обставин, зокрема пов’язаних з технічним та санітарним станом приміщення, які Виконавець буде вважати такими, що можуть завдати шкоду Клієнту або нести загрозу його здоров’ю чи життю.

Про такі зміни розкладу Виконавець повідомляє відвідувачів шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному сайті Клубу (www.adrenaline.best) або будь-яким іншим способом сповіщення. Такі зміни не вважаються зміною умов Договору та такими, що здійснюються на власний розсуд.

4.4. Клієнту надається можливість відвідувати інші спортивні клуби у разі існування відповідних договірних відносин між Виконавцем та суб’єктом господарювання такого спортивного клубу за умов, які обговорюються додатково Сторонами Договору та за умови обов’язкового дотримання положень даного Договору та всіх Додатків до нього.

4.5. Клієнт має право:

4.5.1. вимагати належного ставлення та поваги до себе з боку представників Виконавця;

4.5.2. замовляти додаткові Послуги та користуватися іншими правами відповідно до

Правил (додаткові Послуги підлягають додатковій оплаті);

4.5.3. отримувати письмові роз’яснення щодо умов цього Договору і Правил та тлумачення їх змісту;

4.5.4. вимагати від Виконавця виконання його обов’язків за Договором;

4.5.5. отримувати будь-яку інформацію щодо діяльності Клубу, яка не вважається Виконавцем конфіденційною;

4.5.6. на досудове та максимально повне врегулювання спірних питань, які можуть виникнути під час виконання Договору, і вживання всіх можливих досудових заходів для вирішення порушених питань;

4.5.7. під час споживання Послуг користуватися допомогою кваліфікованих фахівців, які залучені Виконавцем до надання Послуг;

4.5.8. за погодженням з Виконавцем збільшувати обсяг Послуг. У такому разі Клієнт зобов’язаний здійснити відповідну доплату згідно з Прейскурантом, встановленим на дату здійснення такої оплати;

4.5.9. отримувати інформацію щодо діючих Правил або їх зміни за попереднім письмовим зверненням до Виконавця;

4.5.10. на підтримку своїх законних інтересів та правомірних вимог;

4.6. Клієнт зобов’язується:

4.6.1. завчасно та у повному обсязі сплачувати вартість додаткових Послуг, обраних Клієнтом;

4.6.2. не передавати Клубну картку іншим особам для її використання в Клубі (кожна Клубна картка є «іменною»);

4.6.3. відвідувати Клуб у межах його робочого часу згідно з графіком, зазначеним у Правилах, та у відповідності до категорії та типу Клубної картки, що належить Клієнту;

4.6.4. охайно та дбайливо ставитись до обладнання, додаткового інвентарю та іншого майна, яке знаходиться у Клубі;

4.6.5. самостійно стежити за своїми речами та не залишати їх без нагляду;

4.6.6. нести відповідальність, матеріальну та/або нематеріальну, у тому числі у розмірах, визначених у Прейскуранті, за шкоду, завдану майну третіх осіб, а також відповідальність за свої дії під час відвідування Клубу, включаючи відповідальність за шкоду, завдану Клієнтом чи особами, за яких він відповідає;

4.6.7. дотримуватись усіх умов цього Договору та Додатків до нього.

4.7. Виконавець має право:

4.7.1. вимагати від Клієнта сплати вартості Послуг відповідно до умов Договору;

4.7.2. вимагати від Клієнта дотримання усіх умов Договору та Правил;

4.7.3. зробити зауваження Клієнту, у разі порушення ним Правил, вказати на підстави такого порушення та скласти Акт про порушення Клієнтом Договору або Акт про факт нанесення шкоди майну (надалі за текстом разом – «Акти»). Акти мають бути складені комісією у складі не менш, ніж 3 (трьох) осіб. Клієнт погоджується та не заперечує, що при фіксації порушень умов Договору Клієнтом представники Виконавця можуть застосовувати засоби аудіо-, фото- та відеофіксації. У разі, якщо Клієнт відмовився від підписання Актів, Акти вважаються дійсними, за умови дотримання процедури їх складання, передбаченої даним пунктом. З моменту набрання чинності Актів, тобто з моменту їх підписання комісією, Клієнт несе відповідальність, в тому числі, але не виключно, матеріальну, передбачену даним Договором, Правилами та чинним законодавством України.

У разі, якщо порушення сталось 2 (два) і більше рази – випровадити Клієнта з приміщення Клубу. При систематичному (2 (два) і більше рази) порушенні Правил Клієнтом – позбавити права відвідувати Клуб без повернення Клієнту грошових коштів, сплачених за цим Договором. У цьому разі іменна Клубна картка Клієнта блокується, а співробітники Виконавця складають та підписують відповідний Акт;

4.7.4. не допускати Клієнта до приміщень Клубу, якщо зовнішній вигляд Клієнта дає співробітникам Виконавця підстави вважати, що останній перебуває у стані алкогольного сп’яніння або під впливом дії будь-якої з наркотичних речовин або під дією медичних препаратів, якщо це впливає на поведінку, реакцію та свідомість Клієнта, і якщо обставини, перелічені в цьому пункті Договору, є очевидними для співробітників Виконавця;

4.7.5. на власний розсуд відмовити Клієнту в укладенні Договору або ініціювати припинення надання Послуг. У такому разі Виконавець повідомляє Клієнта про припинення надання Послуг, та у разі розірвання Договору Виконавець не повертає сплачені кошти;

4.7.6. вимагати від Клієнта відшкодування завданих ним збитків та нанесеної шкоди (матеріальні збитки та моральна шкода) на користь конкретного Клубу або на користь конкретних співробітників Клубу (в залежності від випадку), окрім третіх осіб, якщо не доведено, що шкода завдана не з вини Клієнта;

4.7.7. за існування обставин, що існують поза волею Сторін або інших обставин, що не залежать від волі Виконавця, припиняти надання Послуг або переносити надання Послуг у інший спортивний клуб на період дії таких обставин, якщо буде така можливість, або на час дії таких обставин зупинити дію Клубної картки Клієнта до дати припинення існування обставин, що існують поза волею Сторін. У такому випадку, після припинення дії обставин, що існують поза волею Сторін строк дії Клубної картки Клієнта подовжується на строк існування дії обставин непереборної сили;

4.7.8. розвивати (розширювати) комплекс Послуг (в т.ч. вводити нові типи та категорії Клубних карток) без погодження з Клієнтом;

4.7.9. у разі порушення Виконавцем п. 4.8.2. цього Договору (за наявності його вини, якщо не доведено інше) Виконавець має право, в залежності від суттєвості порушення, визначити та надати Клієнту Послуги у вигляді додаткових відвідувань Клубу. У такому разі, якщо Клієнт не використає такі додаткові Послуги або якщо він використає їх не у повному обсязі, відповідно до умови цього пункту Договору, дія Клубної картки припиняється і Договір вважається виконаним належним чином і в повному обсязі;

4.7.10. інші права, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

4.7.11. вимагати від Клієнта пред’явлення оригіналів документів, що посвідчують особу, а також, зокрема, але не виключно паспорт громадянина України, посвідчення водія, діючий студентський квиток (денної форми навчання), пенсійне посвідчення, електронні версії ID-картки та закордонного біометричного паспорта у мобільному застосунку «Дія». Ненадання Клієнтом документа, який посвідчує особу (в тому числі при участі в програмах лояльності чи\або акціях Виконавця), при активації Клубної картки є підставою для відмови Виконавця у наданні послуг та розірвання даного Договору на підставі невиконання його умов Клієнтом.

4.8. Виконавець зобов’язується:

4.8.1. на підтвердження права Клієнта відвідувати Клуб оформити та надати Клієнтові Клубну картку встановленого зразка за категорією та типом, обраними Клієнтом у відповідності до цього Договору, та активувати її у відповідності до умов Договору та Правил;

4.8.2. надавати Клієнту сплачені ним Послуги у відповідності до категорії та типу Клубної картки останнього;

4.8.3. забезпечити надання Послуг з дотриманням умов Договору та Правил, якість яких визначається Виконавцем;

4.8.4. підтримувати функціонування спортивного обладнання та інвентарю, а також допоміжних побутових приміщень, призначених для користування Клієнтом;

4.8.5. подовжити строк дії Клубної картки Клієнта у випадках, передбачених Договором та Правилами;

4.8.6. на вимогу Клієнта надати Акт наданих послуг.

4.9. У разі, якщо Клієнт не звернувся до Виконавця з проханням надати Акт наданих Послуг до 10 (десятого) числа місяця, наступного за місяцем надання Послуг, Послуги вважаються наданими в повному обсязі.

4.9.1. У разі, якщо Клієнт звернувся до Виконавця з проханням надати Акт наданих Послуг у строки, зазначені у п. 4.9 даного Договору, такий Акт наданих Послуг складається Виконавцем та передається Клієнту в твердій копії в 2 (двох) автентичних примірниках. За відсутності до 10 (десятого) числа місяця, наступного за місяцем надання Послуг, зауважень та повідомлень від Клієнта, Акт наданих послуг вважається ним прийнятий, а Послуги – наданими в повному обсязі та належної якості.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що можуть виникнути у зв’язку з виконанням цього Договору чи пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами або їхніми уповноваженими представниками. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів протягом 1 (одного) календарного місяця, він вирішується у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному чинним законодавством України. За порушення цього Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену цим Договором та чинним законодавством України. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинною, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання свого зобов’язання.

5.2. Клієнт несе повну матеріальну відповідальність за шкоду та збитки, завдані Виконавцю та третім особам шляхом псування їх обладнання та іншого майна.

5.3. Виконавець не несе ніякої відповідальності за будь-які негативні наслідки, що можуть мати місце у випадку, якщо Клієнт має протипоказання щодо отримання Послуг за станом свого здоров’я. У випадку приховування Клієнтом від Виконавця інформації щодо стану свого здоров’я, що може призвести до отримання будь-якого роду шкоди як самим Клієнтом, так і іншими Клієнтами Клубу, відповідальність перед Виконавцем та іншими Клієнтами за такі дії несе Клієнт, що приховав інформацію, самостійно у повному обсязі.

5.4. Виконавець не несе відповідальності за дії та/або бездіяльність третіх осіб, які не є його працівниками, в тому числі осіб, які є власниками будівлі, в якій розташований Клуб, що призвели до негативних наслідків.

6. ОБСТАВИНИ, ЩО ІСНУЮТЬ ПОЗА ВОЛЕЮ СТОРІН

6.1. Сторони не несуть ніякої відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, якщо таке невиконання чи неналежне виконання є наслідком дії обставини, що існують поза волею Сторін. Сторони домовилися, що до обставин, що існують поза волею Сторін, окрім іншого, вони відносять: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, протиправні дії третіх осіб, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо; пожежі у будівлях (чи в їх частинах), де розташований Клуб; рішення державних органів, які заважають або унеможливлюють виконання Виконавцем своїх зобов’язань за Договором та/або які значно погіршують становище Виконавця у порівнянні з умовами цього Договору, та/або які, на думку Виконавця, завдають Клієнтові суттєвого негативного впливу для виконання цього Договору; ситуації, які суттєво впливають на можливість чи неможливість Виконавця виконувати взяті на себе зобов’язання за Договором; дії власників приміщень, де розташований (має бути розташований) Клуб, у тому числі такі, які призвели до втрати права Виконавця щодо розміщення Клубу; ремонтно-профілактичні роботи у будівлях, де розташований Клуб і проведення яких не було заплановано Виконавцем заздалегідь; аварії у системах водопостачання, водовідведення, енергопостачання та кондиціювання, а також: неотримання акту введення в експлуатацію будівлі, де має бути розташований Клуб; неотримання чи невчасне отримання дозволу на роботу Клубу, якщо це сталося не з вини Виконавця; вина третіх осіб у випадках відсутності чи погіршення комунальних послуг; вина третіх осіб у всіх інших випадках та усі інші події, виникнення, розвиток та/або припинення яких не залежить від волі Сторін. На період існування обставин, що існують поза волею Сторін, Сторона, яка зазнає впливу таких обставин, звільняється від виконання обов’язків, передбачених цим Договором. Ані Виконавець, ані Клуб, не несуть відповідальності за негативні наслідки та інші обставини, перелічені у цій статті Договору, настання яких знаходиться поза волею Виконавця. Підтвердженням дії обставин, що існують поза волею Сторін у Виконавця може бути будь- який документ, оформлений належним чином, що має посилання та підтвердження таких обставин.

6.2. Сторони усвідомлюють, що такі обставини унеможливлюють процес надання Послуг та не є підставою для розірвання Договору.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА РОЗІРВАННЯ

7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його Акцептування Клієнтом, при цьому зобов’язання Виконавця щодо надання Послуг Клієнтові виникають з моменту активації Клубної картки, та діє до останнього дня строку дії Клубної картки. Строк дії цього Договору дорівнює строку дії Клубної картки.

7.2. Зміни та доповнення до цього Договору, у тому числі пов’язані з подовженням строку дії Клубної картки, можуть бути внесені за згодою Сторін, про що Сторони або їх належно уповноважені представники укладають відповідну додаткову угоду. Усі додаткові угоди, укладені до цього Договору, є невід’ємними частинами цього Договору.

Внесення змін у Додатки до цього Договору відбувається з урахуванням особливостей, викладених у Додатках.

7.3. Цей Договір не може бути розірваний шляхом односторонньої відмови від нього, окрім випадків, визначених у п. 4.7.5 ст. 4 цього Договору.

7.4. У разі дострокового припинення цього Договору з ініціативи Виконавця та на підставах, вказаних у п. 4.7.3 та п. 4.7.5 ст. 4 цього Договору, вважається, що Клієнт отримав Послуги, а Виконавець вважається таким, що надав їх належним чином та в повному обсязі.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Цей Договір складений українською мовою

8.2. Сторони погоджуються, що цей Договір в цілому та будь-яка його частина відповідає вільному волевиявленню Сторін і не можуть бути визнаними такими, що не відповідають інтересам обох Сторін.

8.3. Якщо Клієнт не відвідує Клуб, не використовує свою Клубну картку або використовує її не у повному обсязі внаслідок вагітності, відрядження, хвороби та/або внаслідок будь-яких інших причин, строк дії Клубної картки не змінюється, дата закінчення строку її дії не переноситься, і, відповідно, грошові кошти, сплачені Клієнтом за цим Договором, поверненню не підлягають, якщо інше не передбачено цим Договором.

8.4. Зупинка дії картки (заморозка) не можлива крім випадків домовленості сторін.

8.5. Якщо на момент підписання Договору Виконавцем проводились акції, Клієнт підтверджує, що був повністю проінформований про їх умови та безвідклично погоджується з ними, не висловлює заперечень, що порядок активації Клубної картки може відрізнятися від того, що зазначений у ст. 4 Правил. Клієнт також не висловлюватиме будь-яких вимог, якщо в майбутньому Виконавець проводитиме акції, що, на думку Клієнта, є більш вигідні, ніж/та на умовах яких Клієнт уклав цей Договір.

8.6. Перебування дітей на території Клубу регламентується Правилами Клубу

Під час обрання дитячої Клубної картки для дитини Клієнт зобов’язується забезпечувати неухильне дотримання дитиною Правил перебування дітей на території Клубу і несе особисту відповідальність за будь-які негативні наслідки, які можуть мати місце під час перебування дитини на території Клубу. Клієнт підтверджує факт ознайомлення з «Правилами Дитячого клубу» і заявляє, що він ознайомив з ними дитину.

8.7. Цим Клієнт заявляє, що він усвідомлює, що факт укладення цього Договору означає, що:

8.7.1 Клієнт свідомо погоджується на всі умови Договору;

8.7.2 Клієнт ознайомлений з вартістю Послуг за цим Договором, яка його повністю влаштовує;

8.7.3 стан здоров’я Клієнта дозволяє йому споживати Послуги Виконавця у відповідності до цього Договору, і що Клієнт не має протипоказань щодо занять спортом та фізичних навантажень;

8.7.4 Клієнт надає свою згоду на використання його персональних даних Виконавцем у будь-яких цілях, якщо такі цілі не суперечать чинному законодавству України;

8.7.5 у випадку укладення Договору на користь Вигодонабувача, всі права та обов’язки за Договором та Додатками до нього переходять до Вигодонабувача у порядку, передбаченому даним Договором та Додатками до нього. Споживання Послуг Клієнтом засвідчує факт ознайомлення та повне, безумовне, беззастережне прийняття Договору, умов усіх Додатків до Договору, а саме:

Додатку № 1«Загальних Клубних правил»,

Додатку № 2 «Правил Дитячого Клубу», що розміщені на сайті: https://www.adrenaline.best/. Моментом Акцепту усіх Додатків до Договору є фактичне використання Клієнтом Клубної картки для споживання Послуг, чи\або отримання Замовником електронного листа з умовами Договору на адресу електронної пошти.

8.8. Сторони домовились, що надання Послуг та обслуговування Клієнтів (повністю або частково) може здійснюватись іноземними мовами, зокрема, але не виключно, російською мовою. Така умова не буде свідчити про будь-яку дискримінацію чи порушення прав споживачів у рамках чинного законодавства України.

Редакція чинна від 19.06.2020

ФОП Рудюк Марія Антонівна

Запоріжжя 69124

0959393339